VEZI STATUT

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

(1) Federaţia Sindicatelor Democratice din România (FSDR) este organizaţia care asociază pe baza liberului consimţământ sindicate din administraţia publică locală, administraţia publică centrală, din servicii deconcentrate şi agenţii, reunind funcţionari publici de execuţie şi de conducere, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual, numiţi în continuare salariaţi.

(2) În articolele următoare ale statutului, organizaţia este denumită pe scurt F.S.D.R.

Art. 2

(1) Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării F.S.D.R. sunt: democraţia, solidaritatea, independenţa deplină şi reprezentarea autonomă a sindicatelor membre, egalitatea lor în drepturi, exprimarea liberă, respectul opiniei şi alegeri democratice.

(2) F.S.D.R. este o organizaţie independentă şi apolitică.

Art. 3 Sediul social al F.S.D.R. este în Bucuresti,bld. Chisinau, nr.19, bl.A5,sc.2, et. 8, ap 77, sector 2.

CAP. II OBIECTIVE. OBLIGAŢII. MIJLOACE DE ACŢIUNE

Art. 4 Obiective:

(1) Reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor săi, apărarea drepturilor fundamentale general-umane (dreptul la muncă şi odihnă, salarii, asigurări sociale, la grevă, asistenţă medicală şi tratament, cultură, instruire etc.), apărarea unor drepturi specifice derivate din calitatea de salariat în administraţia publică cum sunt: stabilitatea în muncă indiferent de alternarea la putere a diferitelor partide politice, garantarea, prin legi speciale, a unei protecţii eficiente, a demnităţii şi integrităţii fizice şi psihice în raporturile cu cetăţenii şi lucrătorii altor instituţii, dreptului de a formula neîngrădit concluziile şi propunerile, ca urmare a exercitării atribuţiunilor de serviciu specifice, asigurării unor salarii care să permită un mod de viaţă decent şi să înlăture tentaţia corupţiei, a abuzurilor etc.

(2) Propune elaborarea unor proiecte de acte normative şi modificări sau completări la legislaţia existentă.

Art. 5 Mijloace de acţiune:

(1) F.S.D.R. militează ca funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din administraţie să primească salarii corespunzătoare muncii depuse şi răspunderii profesionale pentru postul pe care îl ocupă, precum şi asigurări sociale, să beneficieze de bilete de tratament şi odihnă, locuinţe, teren pentru construcţii de locuinţe, indemnizaţii/vouchere de vacanţă cu ocazia concediului de odihnă, normă sau indemnizaţie de hrană/tichete de masă, ajutoare sau tichete sociale, ajutoare sau tichete cadou pentru sărbătorile de Crăciun şi Paşti şi alte drepturi care să asigure condiţii decente de muncă şi de viaţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Totodată, FSDR va întreprinde demersurile necesare pentru întocmirea, negocierea şi semnarea unui acord colectiv pentru funcţionarii publici şi a unui contract colectiv de muncă pentru personalul contractual din administraţie la nivel de sector de activitate, respectiv la nivel de grup de unităţi din administraţia publică locală.

(2) Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care au scopuri compatibile cu ale F.S.D.R.

(3) Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, aşa cum sunt definite de lege.

Art. 6 Obligaţii:

(1) Respectarea statutelor proprii ale sindicatelor membre şi abţinerea de la orice fel de imixtiuni în organizarea, funcţionarea şi conducerea acestora.

(2) Combaterea oricăror intervenţii şi ingerinţe în activitatea sindicatelor membre din partea terţilor.

(3) Sprijirea, la cerere, a sindicatelor membre pentru obţinerea unor servicii economice, juridice, sociale, culturale, media, informaţii de specialitate, precum şi consilierea la cerere.

(4) Popularizarea concluziilor studiilor realizate de sindicatele membre cu privire la mijloacele de democratizare, modernizare şi optimizare ale structurii organelor administraţiei publice.

CAP. III MEMBRII FSDR DREPTURI., ÎNDATORIRI, SANCŢIUNI

Art. 7 Membrii FSDR:

(1) Pot avea calitatea de membru al FSDR sindicatele legal constituite, care: recunosc prevederile statutului acesteia, şi-au manifestat în scris dorinţa de a se afilia la FSDR şi îşi asumă obligaţia de a plăti cotizaţia stabilită prin prezentul statut.

(2) Raportul de afiliere poate fi stabilit pe baza exprimării consimţământului ca membru fondator sau a admiterii cererii de afiliere.

(3) Afilierea la FSDR se face prin cererea de afiliere adresată Biroului Executiv al FSDR însoţită de următoarele documente, în copie:

a) statutul sindicatului;

b) hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice;

c) tabelul nominal cu membrii din conducerea sindicatului şi datele de contact ale acestora;

d) hotărârea de afiliere adoptată în conformitate cu statutul sau regulamentele proprii.

(4) Biroul Executiv al FSDR examinează cererea şi statutul sindicatului care solicită afilierea şi, dacă se constată îndeplinirea condiţiilor din prezentul statut, admite cererea pe baza votului majorităţii simple.

(5) În situaţia în care se constată existenţa anumitor neconcordanţe, îndrumă sindicatul solicitant asupra modalităţilor de îndeplinire a condiţiilor de aderare pe baza cărora cererea poate fi reînnoită.

Art. 8 Drepturi:

(1) Să-şi desfăşoare întreaga activitate în deplină autonomie, pe baza statutelor proprii;

(2) Să-şi desemneze, în mod liber, conform statutului, candidaţii în organele de conducere ale FSDR;

(3) Să facă propuneri pentru stabilirea ordinii de zi, a întrunirilor organelor de conducere ale FSDR;

(4) Să ceară organelor de conducere ale FSDR să acţioneze împreună cu solicitantul său, în baza mandatului acestuia, pentru a-l reprezenta, apăra şi a-i pune în valoare cauza şi interesele;

(5) Să facă propuneri de acte normative, să întreprindă măsuri legislative şi să participe la dezbaterea acestora, în cadrul FSDR;

(6) Să se retragă din FSDR pe baza unei notificări adresate Biroului Executiv. Notificarea va fi însoţită de procesul-verbal al organului de conducere competent din care să rezulte această hotărâre.

Art. 9 Îndatoriri:

(1) Respectarea statutului FSDR;

(2) Participarea la activităţile organizate sau susţinute de FSDR şi la cele ale organismelor sale;

(3) Acţionarea în vederea înfăptuirii hotărârilor şi măsurilor stabilite de către organele de conducere ale federaţiei. Sindicatul care nu este de acord cu una din hotărârile FSDR (cu excepţia cuantumului cotizaţiei) nu o va aplica, dar este obligat să se abţină de la împiedicarea punerii ei în executare de către ceilalţi membri.

(4) Să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva FSDR şi a sindicatelor membre, indiferent de provenienţa lor.

(5) Să achite lunar cotizaţia stabilită, raportată la numărul de membri de sindicat cotizanţi.

(6) Să comunice în scris numărul de membri cotizanţi ai sindicatului cu ocazia Consiliului Federal anual, precum şi ori de câte ori intervine o modificare a acestuia, în vederea întocmirii situaţiei de către personalul FSDR şi Secretarul general.

(7) Să nu aducă atingere imaginii Federatiei sau organziatiilor sindicale componente.

Art. 10

(1) Sancţiuni:

a. avertismentul – sancţiune aplicată de către Biroul Executiv;

b. suspendarea pe o perioadă de trei luni – sancţiune aplicată de către Biroul Federativ;

c. excluderea – sancţiune aplicată de către Consiliu.

(2) Sindicatele care nu achită cotizaţia conform prezentului statut, nu vor beneficia de: reducerile oferite de către FSDR în baza protocoalelor semnate cu terţi, hotărârea judecătorească de reprezentativitate a federaţiei, avizul din partea federaţiei pentru comisiile de disciplină, comisiile paritare, comisiile de concurs şi comisiile de rezolvare a contestaţiilor sau de alt sprijin solicitat de către acestea.

(3) Sindicatele care nu achită cotizaţia conform prezentului statut, nu au drept de vot în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale FSDR şi nu pot propune candidaţi pentru funcţiile de conducere sau control din cadrul federaţie.

(4) Neachitarea cotizaţiei timp de trei luni sau aducerea de prejudicii de imagine organizatiei, poate duce la excluderea sindicatului respectiv din federaţie, cu ocazia primului Consiliu. Sancţiunea excluderii se ia prin vot de către Consiliu.

Art. 11

(1) Sancţionarea se decide prin votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, cu convocarea la discuţii a celui propus pentru sancţionare la Biroul Executiv.

(2) Împotriva sancţiunii aplicate poate fi depusă contestaţie, la Biroul Executiv, în termen de 30 de zile de la comunicare. Sancţiunea se suspendă până la decizia Consiliului.

(3) Încetarea calităţii de membru se face prin: excludere, retragere şi dizolvare.

CAP. IV ORGANELE DE CONDUCERE ALE FSDR

Art. 12

(1) Organele de conducere:

a) Consiliul National;

b) Biroul Federativ;

c) Biroul Executiv.

(2) Actele adoptate de către organele de conducere:

(a) Consiliul adoptă hotărâri;

(b) Biroul Federativ adoptă rezoluţii;

(c) Biroul Executiv adoptă decizii.

(3) Organul de conducere superior poate invalida, respectiv anula, actele adoptate de către organul de conducere inferior, dacă le consideră nelegale sau nestatutare. Adunarea Generală

Art. 13 Consiliul AG:

(1) Reprezintă organul suprem de conducere al FSDR şi îşi desfăşoară activitatea în plen, în sesiuni ordinare, o dată pe an, iar pentru alegeri generale, o dată la patru ani. Consiliul ordinar anual va fi convocată de Preşedintele FSDR. În cazul vacantării din orice motive a funcţiei de Preşedinte, Consiliul ordinar anual va fi convocată de către:

(a) Presedintele FSDR;

(b) Biroul Federativ – cu votul sau la solicitarea scrisă a 50%+1 din membrii săi cu drept de vot;

(c) Biroul Executiv - – cu votul sau la solicitarea scrisă a 50%+1 din membrii săi cu drept de vot;

(2) În afara sesiunilor ordinare anuale, în situaţii deosebite, motivate şi prezentate de către preşedintele Biroului Executiv, poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară, cu aceleaşi atribuţii ca şi ale Adunarii Generaled Ordinare. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi de către oricare dintre organele de conducere, cu votul majorităţi calificate, astfel:

(a) de către membrii Biroului Executiv, cu votul sau la solicitarea scrisă a 2/3 dintre membrii săi;

(b) de către membrii Biroului Federativ, cu votul sau la solicitarea scrisă a 2/3 din numărul total de membri cu drept de vot;

(c) de către membrii AG, cu votul sau la solicitarea scrisă a reprezentanţilor care cumulează 50%+1 din numărul total de de voturi.”.

(3) AG este constituită din reprezentanti ai sindicatelor afiliate cu cotizaţia plătită la zi şi din membrii Biroului Executiv care sunt delegaţi de drept la Consiliu.

(4) AG este statutară când sunt reprezentaţi 2/3 din totalul membrilor de sindicat cotizanţi şi ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. În cazul neîntrunirii cvorumului, Consiliul se reconvoacă în 30 de minute, când este statutară indiferent de numărul membrilor reprezentaţi, iar hotărîrile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.”

(5) Prin reprezentant se înţelege fie preşedintele sau un membru din organul de conducere executiv al sindicatului, fie un membru al Biroului Federativ sau Biroului Executiv ale FSDR, mandatat de către sindicat ca reprezentant, prin împuternicire scrisă”

(6) Norma de reprezentare în AG este de un vot la 50 de membri cotizanţi, la care se adaugă încă 1 vot pentru fiecare fracţie de cel puţin 26 de membri cotizanţi sau minim 1 vot pentru organizatiile sindicale care nu ating pragul minim al numărului de membri. Membri Biroului Executiv au câte 1 vot de drept în Consiliu.”

(7) Hotărârile AG vor fi votate în mod deschis, prin ridicare de mână, cu excepţia voturilor referitoare la alegerea şi revocarea membrilor Biroului Executiv şi a Comisiei de cenzori, care se va face prin vot secret pe buletine de vot.

Art. 14 Atribuţiile Adunării Generale:

a) Aprobă ordinea de zi şi programul ;

b) Adoptă şi modifică statutul federaţiei;

c) Aprobă programul de acţiune pentru perioada următoare;

d) Validează rezoluţiile Biroului Federativ asupra principiilor fundamentale privind activitatea financiară, gestionarea bunurilor, adoptarea bugetului anual şi a cererilor de afiliere, precum şi deciziile Biroului Executiv;

e) Alege Biroul Executiv şi Comisia de cenzori cu ocazia alegerilor generale, odată la 4 ani, sau anual dacă există posturi vacante.

f) Stabileşte, prin Hotărâre a Consiliului ce precede sesiunea de alegeri generale, criteriile pentru depunerea unei candidaturi la o funcţie în Biroul Executiv al FSDR.”

g) Hotărăşte asupra rapoartelor şi dărilor de seamă prezentate de Biroul Executiv şi Comisia de cenzori, cu privire la activitatea acestora;

h) Hotărăşte afilierea la confederaţii sindicale din ţară şi străinătate;

i) Ia hotărări cu privire la aplicarea sau suspendarea sancţiunilor;

j) Hotărăşte fuziunea, divizarea sau dizolvarea federaţiei şi modul de repartizare a patrimoniului, respectându-se legislaţia în vigoare;

k) Stabileşte cuantumul cotizaţiei;

l) Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a personalului auxiliar angajat al FSDR, organigrama, nivelul salarizării şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor Biroului Executiv şi personalului auxiliar de specialitate şi administrativ, plătiţi din fondurile federaţiei. Sistemul de salarizare în cadrul FSDR are la bază principiile legii salarizării unitare aplicabile administraţiei publice locale, şi anume stabilirea unor coeficienţi şi raportarea acestora la salariul minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi acordarea de alte drepturi salariale legale. In acest sens, Consiliul va stabili nomenclatorul şi ierarhia, respectiv coeficientul funcţiilor necesare desfăşurării activităţii FSDR, la propunerea Biroului Executiv.

BIROUL FEDERATIV

Art. 15 Biroul Federativ:

(1) Este compus din membrii Biroului Executiv, din câte un reprezentant al fiecărui sindicat care este membru al federatiei.

(2) Acolo unde sindicatele nu au desemnat un reprezentant în Biroul Federativ, Biroul Executiv al federaţiei va desemna reprezentantul organizaţiilor din judeţul respectiv, din rândul organizaţiilor cu drept de vot.

(3) În situaţii excepţionale care împiedică participarea membrilor titulari, sindicatele în cauză pot desemna prin împuternicire scrisă, un alt reprezentant la întrunirile Biroului Federativ.

(4) Componenţa Biroului Federativ poate fi modificată pe parcurs, funcţie de afilierile ulterioare, pentru a putea fi reprezentate toate judeţele ţării. (5) Membrii Biroului Federativ au următoarele atribuţii:

a) sprijină înfiinţarea de noi sindicate şi afilierea acestora la federaţie;

b) sprijină sindicatele în demersurile acestora pentru negocierea, semnarea, înregistrarea şi executarea acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă;

c) ţin evidenţa sindicatelor afiliate la federaţie, a membrilor de sindicat din judeţul de care răspund şi transmit situaţia acestora la sfârşitul fiecărui trimestru vicepreşedintelui care răspunde de judeţul respectiv;

d) urmăresc achitarea cotizaţiei de către sindicatele afiliate din judeţul de care răspund şi transmit situaţia achitării cotizaţiei la sfârşitul fiecărui trimestru vicepreşedintelui care răspunde de judeţul respectiv.

Art. 16

(1) Biroul Federativ se întruneşte în şedinţă ordinară semestrial, la convocarea Preşedintelui şi emite rezoluţii valabile, dacă la întrunire participă cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi sau dacă sunt reprezentaţi cel puţin 2/3 din numărul total de membri ai sindicatelor afiliate cu drept de vot. În cazul neîntrunirii cvorumului, se convoacă, în 30 de minute, Biroul Federativ, iar rezoluţiile se emit cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

(2) În Biroul Federativ dreptul de vot este stabilit astfel: - un vot pentru 100 membri de sindicat şi fracţiuni; - membrii Biroului Executiv au dreptul fiecare la câte un vot;

(3) Rezoluţiile se emit cu cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi exprimate.

(4) Numărul membrilor cotizanţi în vederea atribuirii voturilor pentru fiecare şedinţă a Biroului Federativ, se va determina prin grija Secretarului General, prin raportarea cotizaţiei achitate pe ultima lună anterior şedinţei în cauză.

(5) În Biroul Federativ au drept de vot numai reprezentanţii sindicatelor care şi-au îndeplinit în termen toate obligaţiile financiare faţă de federaţie.

(6) De regulă, votul este nominal.

(7) În cazul rezoluţiilor referitoare la persoană, votul este secret.

Art. 17

(1) Ordinea de zi şi calendarul întrunirilor se adoptă de Biroul Federativ, la propunerea Biroului Executiv.

(2) Întrunirile extraordinare ale Biroului Federal se pot convoca astfel:

(a) de către Preşedinte;

(b) de către membrii Biroului Executiv, cu votul sau la solicitarea scrisă a 2/3 dintre membrii săi;

(c) de către membrii Biroului Federativ, cu votul sau la solicitarea scrisă a 50%+1 din numărul de membri de sindicat cotizanţi reprezentaţi, cu drept de vot.

Art. 18

(1) Biroul Federativ are următoarele competenţe şi atribuţii:

a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;

b) coordonează activitarea FSDR între consilii;

c) hotărăşte organizarea şi declanşarea acţiunilor de protest la nivelul FSDR;

d) stabileşte proiectul ordinii de zi, data şi locul de desfăşurare ale Consiliului pe care o convoacă, într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 de zile înainte de data stabilită;

e) avizează proiectul de buget, bilanţul financiar şi raportul de activitate elaborate de Biroul Executiv şi le prezintă Consiliului;

f) validează suspendarea sindicatelor;

g) hotărăşte convocarea Comisiei de cenzori;

h) aprobă organizarea programelor de formare şi perfecţionare în domeniul relaţiilor de muncă şi al relaţiilor sociale globale;

i) aprobă înfiinţarea de unităţi cu caracter lucrativ sau participarea prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, la astfel de unităţi;

j) aprobă înfiinţarea comisiilor de lucru ale federaţiei, le stabileşte competenţele şi regulamentele de organizare-funcţionare.

(2) Biroul Federativ este competent să emită, între consilii, rezoluţii valabile în orice problemă care nu este în mod expres reglementată prin prezentul statut, având însă obligaţia de a le supune aprobării în cadrul primului consiliu.

Art. 19

Activitatea Biroului Federativ se desfăşoară în baza “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Biroului Federativ”.

BIROUL EXECUTIV

Art. 20 Biroul Executiv:

(1) Este organul de conducere operativă a FSDR

(2) Biroul Executiv este compus din: preşedinte, președinte executiv , secretar general şi cinci vicepreşedinţi, câte unul pentru fiecare sector de activitate în parte. Delimitarea sectoarelor se va face de către Biroul Executiv”.

Art. 21

(1) Alegerea membrilor Biroului Executiv se face prin vot secret de către AG, cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate.

(2) Presedintele Executiv va fi ales prin vot secret de către AG şi este locţiitorul de drept al Preşedintelui.

(3) Membrii Biroului Executiv sunt aleşi pentru o perioadă de cinci ani. La încheierea mandatului, aceştia pot fi realeşi.

(4) Se poate înscrie în cursa pentru ocuparea unei funcţii în Biroul Executiv oricare membru din organele de conducere ale unui sindicat afiliat la FSDR cu condiţia ca sindicatul din care face parte să-şi fi îndeplinit obligaţiile la zi faţă de federatie. Fiecare organizaţie membră are dreptul la depunerea unei singure candidaturi pe fiecare funcţie din Biroul Executiv. Candidaţii vor respecta criteriile de candidatură stabilite conform statutului.

Art. 22 În cazul demisiei, al suspendării sau revocării mandatului Preşedintelui federaţiei, sau în alte cazuri în care acesta se află în incapacitate de a-şi exercita prerogativele, mandatul celorlalţi membri ai Biroului Executiv continuă până la încetarea mandatului pentru care au fost aleşi.

Art. 23 Activitatea Biroului Executiv se desfăşoară în baza “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare” .

Art. 24

(1) Depăşirea competenţelor şi a limitelor de reprezentare, precum şi neîndeplinirea atribuţiilor stabilite conform prevederilor prezentului statut şi a regulamentelor adoptate în baza acestuia, poate atrage revocarea membrului Biroului Executiv în cauză şi angajarea răspunderii materiale sau penale, după caz.

(2) Rezoluţia de revocare a Preşedintelui şi a membrilor Biroului Executiv poate fi adoptată de Biroul Federativ cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. Rezoluţia de revocare a unui membru din Biroul Executiv va fi supusă spre aprobare AG. Până la AG, care va fi convocată în cel mult 90 de zile, persoana în cauză este suspendată din funcţie.

(3) Pe perioada suspendării sau vacantării funcţiei de vicepreşedinte, Biroul Executiv va desemna un membru interimar, dintre membrii Biroului Federativ, până la următorul AG.

Art. 25 Atribuţiile Biroului Executiv:

a) Duce la îndeplinire hotărârile adoptate de AG şi rezoluţiile luate de Biroul Federativ, preocupându-se permanent de aplicarea adecvată şi eficientă a mijloacelor de acţiune enumerate, în limitele competenţelor sale;

b) Prezintă raportul scris AG şi Biroului Federativ asupra activităţii desfăşurate;

c) Stabileşte poziţia de principiu a FSDR faţă de evenimentele majore sociale şi economice ori de altă natură care afectează ori care pot afecta, direct sau indirect, interesele legitime ale membrilor săi, atât cele colective cât şi cele individuale;

d) Propune proiectul de modificare a Statutului FSDR şi îl supune aprobării AG.

e) propune AG afilierea pe plan naţional sau internaţional a FSDR;

f) aprobă afilierea sindicatelor la FSDR;

g) adoptă decizii cu caracter extraordinar în orice domeniu privind activitatea şi gestiunea curentă şi imediată a FSDR, cu votul a 50%+1 dintre membrii săi.

PREŞEDINTELE

Art. 26 Preşedintele:

(1) Preşedintele reprezintă FSDR şi, în virtutea mandatului ce îi este încredinţat, veghează la buna funcţionare a FSDR şi a structurilor sale.

(2) Preşedintele este conducătorul Biroului Executiv, coordonatorul întregii activităţi a FSDR şi ordonatorul principal de credite.

(3) El este răspunzător de activitatea sa şi a Biroului Executiv în faţa tuturor celorlalte organe de conducere ale FSDR.

(4) Preşedintele convoacă Biroul Executiv în şedinţe ordinare şi extraordinare.

(5) Preşedintele prezidează reuniunile Consiliului, ale Biroului Federativ şi pe cele ale Biroului Executiv.

(6) El angajează prin semnătura sa FSDR, în raporturile cu terţii şi cu organizaţiile membre.

(7) Preşedintele reprezintă federaţia în justiţie.

(8) Preşedintele face propuneri motivate Biroului Federativ şi Consiliului pentru revocarea unor membri din Biroul Executiv.

(9) participă la şedinţele C.S.D.R. unde susţine poziţia şi interesele FSDR şi informează Biroul Executiv despre toate aspectele discutate în cadrul acestor şedinţe.

SECRETARUL GENERAL

Art. 27 Secretarul general:

(1) Secretarul general are dreptul, în baza mandatului, să intervină în sprijinul sindicatelor afiliate sau al membrilor de sindicat cotizanţi.

(2) Secretarul general ţine evidenţa şedinţelor structurilor de conducere ale federaţiei, prezenţa la şedinţă, asigură întocmirea proceselor-verbale de şedinţă şi a materialelor de şedinţă.

(3) Secretarul general ţine evidenţa sindicatelor afiliate şi a numărului membrilor de sindicat.

(4) Secretarul general asigură redactarea actelor adoptate de către structurile de conducere ale federaţiei, le avizează iar după semnarea acestora de către Preşedinte, le înregistrează şi ţine evidenţa acestora. Împreună cu secretariatul tehnic al federaţiei, asigură transmiterea acestora, pentru ducerea lor la îndeplinire.

(5) Secretarul general, urmăresc achitarea cotizaţiei de către sindicatele membre ale federaţiei şi fac propuneri Biroului Executiv, Biroului Federativ şi AG pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de statut sau pentru ridicarea sancţiunilor, în situaţia în care motivul pentru care s-a aplicat sancţiunea a dispărut.

PREŞEDINTELE EXECUTIV

Art. 28

(1) Este ales în condiţiile art. 14 lit. f) şi art. 21 alin. (2) din prezentul statut.

(2) Presedintele executiv are dreptul, în baza mandatului pe care îl are, să intervină în sprijinul sindicatelor afiliate sau a membrilor de sindicat cotizanţi.

(3) asigură interimatul preşedinţiei în baza deciziei presedintelui.

(4) În această calitate, are următoarele atribuţii:

a) sprijină înfiinţarii de noi sindicate şi afilierea acestora la federaţie;

b) sprijină sindicatelor în demersurile acestora pentru negocierea, semnarea, înregistrarea şi executarea acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă;

d) întocmeşte un raport anual scris despre activitatea desfăşurată, pe care îl transmite preşedintelui, înainte cu o lună de data consiliului;

e) coordonează activitatea tuturor vicepresedintilor.

f) urmărește respectarea modului de efectuare a plăţilor;

g) întocmeşte lunar situaţia cu sumele încasate şi cheltuielile efectuate;

h) transmite evidenţele financiare către contabilitate sau către celelalte sindicate afiliate, la solicitarea acestora.

VICEPREŞEDINŢII

Art. 29

 (1) Vicepreşedinţii au dreptul, în baza mandatului lor, să intervină în sprijinul sindicatelor afiliate sau a membrilor de sindicat cotizanţi, din sectorul pentru care au fost aleşi/numiti.

(2) Vicepreşedinţii răspund de întreaga activitate sindicală din sectorul pentru care au fost aleşi.

(3) În această calitate, au următoarele atribuţii:

a) sprijină înfiinţării de noi sindicate şi afilierea acestora la federaţie;

b) sprijină sindicatelor în demersurile acestora pentru negocierea, semnarea, înregistrarea şi executarea acordurilor şi a contractelor colective de muncă;

c) ţin evidenţa sindicatelor afiliate la federaţie, a membrilor de sindicat din judeţele arondate şi transmit situaţia acestora la sfârşitul fiecărui trimestru, Secretarului general;

d) urmăresc şi răspund de achitarea cotizaţiei de către sindicatele afiliate din colegiul pentru care au fost aleşi şi transmit situaţia achitării cotizaţiei la sfărşitul fiecărui trimestru, Secretarului general.

e) întocmesc un raport anual scris despre activitatea desfăşurată, pe care îl transmit preşedintelui executiv, înainte cu o lună de data conferinţei.

Art. 30 Membrii Biroului Executiv care lucrează efectiv în instituţii publice, membrii Biroului Federativ şi membrii Comisiei de cenzori au dreptul, conform legislatiei în vigoare, la zile libere pentru desfăşurarea de activităţi sindicale.

Art. 31

(1) Preşedintele va fi scos (suspendat) din procesul de muncă şi va fi retribuit de către FSDR cu salariul ce va fi stabilit de către membri cu drept de vot ai Adunării Generale. Acesta va beneficia de prevederile acordului colectiv sau a contractului colectiv de muncă ale instituţiei de unde provine.

(2) Presedintele Executiv al FSDR poate fi scos din procesul de muncă, cu acordul AG exprimat prin votul a 50%+1 din numărul total de membri de sindicat reprezentaţi cu drept de vot, dacă acest lucru se justifică, şi va fi salariat şi retribuit din fondurile federaţiei.

(3) În situaţia în care într-o perioadă de cel puţin 12 luni Biroul Executiv constată cu majoritate de voturi că cel suspendat şi salariat nu justifică prin activitatea sa acest statut(conform fisei postului), acordarea salariului şi a celorlalte drepturi vor înceta în baza hotărârii AG ce va fi convocată în maximum 90 de zile;

(5) După expirarea mandatului pentru care a fost ales, autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia a funcţionat este obligată să asigure funcţionarului public sau personalului contractual, funcţia publică avută sau una echivalentă. Perioada de exercitare a mandatului se constituie în vechime în muncă.

Art. 32 COMISIA DE CENZORI

(1) Pentru controlul asupra modului de administrare şi gestionare a patrimoniului FSDR, AG va alege, dintre membrii săi, o comisie de cenzori, formată din trei membri titulari, dintre care un preşedinte, şi 3 membri supleanti.

(2) Cenzorii se aleg de adunarea generală.

(3) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a. verifică periodic sau cel puţin o dată pe an activitatea financiară a federaţiei. Documentele necesare acestor verificări vor fi puse la dispoziţia comisiei de către contabil, cu avizul Preşedintelui Executiv.

b. controlează şi întocmeşte un raport anual asupra activităţii financiare a federaţiei, care va fi adus adus la cunoştinţa Preşedintelui şi supus spre aprobare AG”

c. Comisia de cenzori se întrunește la sediul federatiei și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, membrilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea organizatiei, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

COTIZATIA, FONDURILE SI PATRIMONIUL

Art. 33 (1) Patrimoniul FSDR este compus din: cotizaţia lunară, donaţii, sponsorizări şi din activităţi cu caracter economic.

(2) Cuantumul cotizatiei lunare platite de sindicatele afiliate este de 1.50 lei/ membru cotizant.

(3) Fondurile FSDR vor fi utilizate pentru finanţarea activităţilor organizatorice, decontarea deplasărilor în interesul FSDR, plata cotizaţiei către confederaţia naţională la care este afiliată şi la organizaţiile internaţionale în cazul afilierii, dotarea birourilor FSDR cu birotică şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii, achiziţionarea de bunuri şi întreţinerea acestora, utilitati și pentru retribuirea angajatilor.

(4) Cheltuielile cu cazarea şi transportul membrilor Biroului Executiv vor fi suportate de la bugetul FSDR, cu condiţia ca sindicatele din care provin să aibă achitată cotizaţia la zi.

CAP. V DISPOZIŢII FINALE

Art. 34 FSDR este persoană juridică şi are sigiliu propriu.

Art. 35 Prezentului statut i se pot aduce modificări cu cvorumul şi cu numărul de voturi prevăzute la art. 13.

Art. 36 FSDR este înregistrată la Tribunalul Bucuresti