ORGANIZARE FSDR

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1) Federaţia Sindicatelor Democratice din România (FSDR) este organizaţia care asociază pe baza liberului consimţământ sindicate din administraţia publică locală, administraţia publică centrală, din servicii deconcentrate şi agenţii, reunind funcţionari publici de execuţie şi de conducere, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual, numiţi în continuare salariaţi.

(2) În articolele următoare ale statutului, organizaţia este denumită pe scurt F.S.D.R

CAP. III MEMBRII FSDR DREPTURI., ÎNDATORIRI, SANCŢIUNI

Art. 7 Membrii FSDR:

(1) Pot avea calitatea de membru al FSDR sindicatele legal constituite, care: recunosc prevederile statutului acesteia, şi-au manifestat în scris dorinţa de a se afilia la FSDR şi îşi asumă obligaţia de a plăti cotizaţia stabilită prin prezentul statut.

(2) Raportul de afiliere poate fi stabilit pe baza exprimării consimţământului ca membru fondator sau a admiterii cererii de afiliere.

(3) Afilierea la FSDR se face prin cererea de afiliere adresată Biroului Executiv al FSDR însoţită de următoarele documente, în copie:

a) statutul sindicatului;

b) hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice;

c) tabelul nominal cu membrii din conducerea sindicatului şi datele de contact ale acestora;

d) hotărârea de afiliere adoptată în conformitate cu statutul sau regulamentele proprii.

(4) Biroul Executiv al FSDR examinează cererea şi statutul sindicatului care solicită afilierea şi, dacă se constată îndeplinirea condiţiilor din prezentul statut, admite cererea pe baza votului majorităţii simple.

(5) În situaţia în care se constată existenţa anumitor neconcordanţe, îndrumă sindicatul solicitant asupra modalităţilor de îndeplinire a condiţiilor de aderare pe baza cărora cererea poate fi reînnoită.

CAP. IV ORGANELE DE CONDUCERE ALE FSDR

Art. 12 (1) Organele de conducere:

a) Consiliul National;

b) Biroul Federativ;

c) Biroul Executiv.

(2) Actele adoptate de către organele de conducere:

(a) Consiliul adoptă hotărâri;

(b) Biroul Federativ adoptă rezoluţii;

(c) Biroul Executiv adoptă decizii.

(3) Organul de conducere superior poate invalida, respectiv anula, actele adoptate de către organul de conducere inferior, dacă le consideră nelegale sau nestatutare.

COTIZATIA, FONDURILE SI PATRIMONIUL

Art. 33 (1) Patrimoniul FSDR este compus din: cotizaţia lunară, donaţii, sponsorizări şi din activităţi cu caracter economic.

(2) Cuantumul cotizatiei lunare platite de sindicatele afiliate este de 1.50 lei/ membru cotizant.

(3) Fondurile FSDR vor fi utilizate pentru finanţarea activităţilor organizatorice, decontarea deplasărilor în interesul FSDR, plata cotizaţiei către confederaţia naţională la care este afiliată şi la organizaţiile internaţionale în cazul afilierii, dotarea birourilor FSDR cu birotică şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii, achiziţionarea de bunuri şi întreţinerea acestora, utilitati și pentru retribuirea angajatilor.

(4) Cheltuielile cu cazarea şi transportul membrilor Biroului Executiv vor fi suportate de la bugetul FSDR, cu condiţia ca sindicatele din care provin să aibă achitată cotizaţia la zi.